Kampeer/logeer afspraken.

De inhurende partij is ingeschreven als staflid bij Scouting Nederland

De Blokhut verhuur Medewerker is jouw eerste aanspreekpunt voor al je vragen.

Jullie zijn te gast op het terrein van Scouting Berg en Bosgroep. We houden ons aan de afspraken die er op dit terrein gelden. De belangrijkste zijn:

 1. Aankomst op het terrein is na 13:00u tenzij anders afgesproken met de verhuur medewerker. Vertrek is voor 12:00u gebouw en terrein worden schoon achter gelaten. De huurder krijgt bij aankomst één sleutel waarvoor de huurder gedurende de gehele huur periode verantwoordelijk is. Bij verlies dient de huurder contact op te nemen met de verhuur medewerker. Bij sleutel verlies worden kosten voor een nieuw sleutelplan in rekening gebracht. Met betrekking tot het kampterrein: dit is een primitief kampterrein en u dient zich daarnaar te gedragen. Het terrein rondom de blokhut is een openbaar terrein. Houdt ook hier rekening mee. Denk hier ook aan bij het gebruik van alcohol!
 2. Op last van de brandweer dient er een lijst van aanwezigen te zijn. Deze lijst dient u bij aankomst te overhandigen.
 3. Radio en/of andere geluidsapparatuur mag niet tot (over)last leiden voor de natuur en omwonenden. Buiten mag het alleen overdag en ’s avonds na 22:00 mag alleen binnen geluidsapparatuur gebruikt worden. Dit mag echter buiten niet te horen zijn. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur moet het buiten stil zijn.
 4. De verhuur van de Berg en Bos blokhut volgt de richtlijnen van Scouting Nederland over drugs, roken en alcoholgebruik:
 5. Roken mag enkel buiten.
 6. Gebruiken of bezitten van drugs is verboden. Wij doen aangifte bij de Politie en je wordt de toegang tot het gebouw en het terrein ontzegd.
 7. Jeugddeelnemers mogen geen alcohol gebruiken of roken.
 8. Er zijn ten aller tijde minimaal twee stafleden alcohol vrij (nuchter).
 9. In principe doet de organisatie altijd aangifte van alle (vermoedens van) strafbare feiten.
 10. Schade aan het terrein en gebouw dienen altijd gemeld te worden bij de verhuur medewerker. Als je bomen of andere vormen van natuur vernielt, kost dit je €25, – per boom/struik.
 11. Er zijn geen afvalcontainers dus alle afval moet door de huurders zelf worden afgevoerd. Liefst gescheiden in PMT, papier en glas, (wat ingeleverd kan worden bij diverse supermarkten in de omgeving) en eventueel GFT en restafval (zelf mee terug naar huis nemen).  Op het terrein en in de verhuur locatie zijn geen afval containers aanwezig.
 12. Voor storingen en calamiteiten contact opnemen met de verhuur medewerker. Calamiteiten met spoed (Brand, gaslekkage, ongevallen e.d.) bel 112
 13. Vluchtwegen en blusmiddelen dienen te allen tijde vrijgehouden te worden van obstakels.
 14. Het is niet toegestaan de brandblusmiddelen voor andere doeleinden te gebruiken dan voor bluswerkzaamheden.
 15. Op de blokhut en terrein zijn geen EHBO spullen aanwezig. de inhurende groep is hiervoor zelf verantwoordelijk.
 16. Pionierhout is te vinden in het houten gebouw achter de blokhut. Dit kan tegen betaling meegehuurd worden. Leg dit na gebruik weer op de juiste lengte terug. Voor pioniertouw dient u zelf te zorgen.
 17. Stoken is zonder voorafgaande toestemming van de beheerder (verhuur medewerker) niet toegestaan. Er dient ten aller tijde toezicht te zijn op het kampvuur en er moeten minimaal 2 emmers water als blusmiddel staan. Na gebruik dient de kampvuurkuil opgeruimd te worden. Er mag enkel met droog (!!) hout gestookt worden. Let er op hoe de wind staat en zorg dat de aangrenzende omwonenden geen hinder ondervinden. Er mag niet gestookt worden bij “code oranje” en bij “code rood”. Check hiervoor de lokale media en websites.
 18. Er is beperkt parkeerruimte, parkeer (in het geval van veel voertuigen in uw groep) elders in de wijk met de voertuigen die niet dagelijks gebruikt worden.
 19. Houdt nooduitgangen en blusmiddelen, zowel binnen als buiten, vrij. In elk lokaal hangt minimaal 1 brandmelder en een CO-melder en warmtemelder in de gang en de keuken.
 20. De kachel alleen bedienen met de “warmer” en “kouder” knop. Dus niet in het programma wijzigen!
 21. Er mag niet gegraven worden op de velden. Er mag wel geboord worden, maar zorg wel dat naderhand de gaten weer opgevuld worden, om ongelukken te voorkomen.
 22. De locatie dient, ongeacht de staat waarin het werd aangetroffen schoon en geordend opgeleverd te worden. De natte ruimtes “buiten” en “binnen”, de keuken en de zalen moeten weer netjes schoon zijn. Indien niet schoon bij vertrek, wordt minimaal €50,- van de borgsom afgetrokken.
 23. De noodverlichting in de lokalen is er voor uw veiligheid en mag in dat belang dus niet worden afgeplakt en/of afgedekt. Constatering hiervan wordt beboet en in mindering gebracht op de borg.
 24. Bij het onbeheerd achterlaten, ook tussentijds, dienen alle deuren en luiken afgesloten te zijn.
 25. Op geschilderde delen mogen alleen voorwerpen bevestigd worden met papieren schildersplakband. Het is verboden om spijkers e.d. in de muren te slaan. Schade veroorzaakt door de huurder zal te allen tijde op de huurder worden verhaald.
 26. In de blokhut mogen geen balspelen worden uitgeoefend.
 27. Scouts houden zich aan de Scouting Wet en Belofte en zijn op die manier een ambassadeur voor Scouting Nederland.